Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

dear attractive people
Reposted fromDeva Deva vianiiks niiks
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaImaginationMika ImaginationMika

unplatziert:

my morning routine includes 10 minutes of sitting on my bed and thinking about how tired i am

9594 b943
4766 c472
Reposted fromkasiapodpucha kasiapodpucha vialanabanana lanabanana

June 22 2015

7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viatedibea tedibea
2879 360d
Udajemy przyjaźń, ukrywamy związki. Ale najgorsza jest miłość, której nie okazujemy. Najgorsze są rzeczy, które ukrywamy przed sobą
— Revenge
8736 2bb2 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viacamil camil

May 31 2015

8970 7059
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatedibea tedibea

May 29 2015

8018 2c8e 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaBloodMoon BloodMoon
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo viaBloodMoon BloodMoon
Reposted fromvith vith vianiiks niiks
Coldplay’s Game of Thrones: The Musical (x)
Reposted fromgameofthrones gameofthrones vialanabanana lanabanana

May 19 2015

0114 01fa
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatwice twice
0270 a70f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl